Leren is een uniek proces

Er wordt in de media veel gesproken over leerachterstanden of leervertraging en de mogelijke oplossingen hiervoor. Wat wordt hier nou precies mee bedoeld en hoe is het op te lossen?Leerachterstand is eigenlijk een vreemd begrip. Leren is een uniek proces wat verschilt per individu, hoe kun je dan spreken van een ‘achterstand’, waar meet je dat aan af?

Leervertraging

In het onderwijs zijn we gewend aan het clusteren van leerlingen op basis van intelligentie en prestatie, maar ook in het voortgezet onderwijs waar deze clustering goed waar te nemen is, zie je dat er veel onderlinge verschillen zijn binnen homogene niveaugroepen, soms ook nog verschillend per vak. Daarbij spelen persoonlijke factoren ook een rol in het leerproces Een leerling die langdurig ziek is of problemen heeft in de thuissituatie kan daardoor ook een (tijdelijk) stagnatie of vertraging krijgen in het leerproces. Het begrip leerachterstand is daarom eigenlijk ongepast en doet de leerling tekort.

Daarom spreekt men liever van leervertraging, deze term dekt de lading veel beter en biedt bovendien een positievere toon en meer perspectief. Leervertraging is van alle tijden, al is het begrip op zichzelf relatief nieuw. Vroeger sprak men van een in de ontwikkeling ‘jonge’ leerling als een kind niet mee kon komen met de rest en meer tijd nodig had om zich de leerstof eigen te maken. Er werd in die tijd nog niet zoveel naar de oorzaken gekeken, maar vooral ingezet op inhalen van de stof. Dat is tegenwoordig gelukkig anders, aangezien de oorzaken vaak beter eerst aangepakt kunnen worden voor er een daadwerkelijke inhaalslag gemaakt kan worden. Een leerling die kampt met psychische klachten zal na psychische ondersteuning sneller en beter presteren en dus de vertraging inlopen dan als er enkel wordt ingezet wordt in ondersteuning op het gebied van leren.

Nationaal Plan Onderwijs

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om leervertraging te verhelpen, variërend van zomerschool, extra lestijd, tutoren en bijvoorbeeld extra lesmaterialen. Nu er door de overheid extra geld is vrijgemaakt, het zogenaamde Nationaal Plan Onderwijs (NPO), om de leervertraging door de lockdown aan te pakken, zijn veel scholen hierover aan het nadenken. De overheid heeft binnen het NPO een keuzemenu opgesteld met interventies binnen verschillende domeinen en een (niet verplichte) schoolscan om de juiste keuze te maken. Er schieten momenteel allerlei initiatieven, bedrijfjes en instanties uit de grond om hierin te faciliteren waarvan je je af kunt vragen of deze goed genoeg doordacht en onderbouwd zijn. Het gaat om een grote investering, deze moet goed besteed worden. Het is daarom wijs om te gaan voor iets betrouwbaars, (wetenschappelijk) onderbouwd is bovendien liefst ook in de praktijk zichtbaar resultaat heeft opgeleverd in het verleden.

Evidence based en wetenschappelijk onderbouwd

De software van STERK Engels voldoet aan al deze voorwaarden: Het is evidence based en wetenschappelijk onderbouwd met meer dan 20 jaar research door neuro-linguistische wetenschappers. Wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen gebruikers verdeeld over 50 landen. Bovendien past de software perfect binnen het cognitieve domein, interventie F (faciliteiten en randvoorwaarden) en haakt bovendien aan op interventie B (beheersingsgericht leren) en interventie D (ontwikkeling van executieve functies) van het Nationaal Onderwijs Plan van de overheid.De software richt zich op één van de belangrijkste pijlers van het onderwijs: taalvaardigheid in het algemeen en leesvaardigheid in het bijzonder.

Leervertraging hangt vaak samen met deze pijlers, aangezien lezen invloed heeft op de resultaten voor vrijwel alle vakken. Op het moment dat de leesvaardigheid niet op orde is, lijden alle vakken daaronder. Want ook bij bijvoorbeeld exacte vakken als wiskunde of NaSk moet je snappen wat de vraag is, informatie afleiden, interpreteren om de juiste formule toe te passen en/of conclusie te trekken.De combinatie van extensief lezen met audio-ondersteuning, de spraakherkenningssoftware die de leerling direct – maar neutraal positief- corrigeert en de verschillende niveaus van vragen die de leerling test op begrip van de tekst is uniek. Tel daarbij de voordelen van volledig gepersonaliseerd leren, de uitgebreide mogelijkheden om de leerling te monitoren als docent/tutor en bovendien de gegamificeerde modules van FastForWord om de algemene taalvaardigheden en executieve funcites te trainen en je hebt een compleet plaatjes van wat de software kan betekenen voor een leerling. De mogelijkheden om leervertraging in te halen zijn voor de hand liggend: de software coacht de leerling alsof deze door een individuele tutor begeleid wordt en is vele malen goedkoper, flexibeler en geeft meer zicht op ontwikkeling en de verschillende aspecten die hier onderdeel van zijn dan welke rapportage van een summerschool maar kan bieden.

Er zijn al scholen die de stap hebben gemaakt om een deel van het NPO geld te besteden aan het implementeren van de software van STERK, kijk op de website om te zien welke scholen dit betreft. Wil je meer weten over wat STERK voor jouw leerlingen kan betekenen? Neem contact op met een van onze onderwijsadviseurs via de website.