Engels in het basisonderwijs


Het doel van Engels in het basisonderwijs (po) is het leggen van een eerste basis om te kunnen communiceren in het Engels. Engels is in het basisonderwijs is al enige tijd vanaf groep 7 verplicht. Omdat scholen vrij zijn om te beginnen met Engels in de onderbouw – tweetalig primair onderwijs (tpo), vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) -, in groep 5-6 (vervroegd Eibo), of Engels aan te bieden vanaf groep 7-8 (Eibo). Daarnaast mag Engels in 15% van de onderwijstijd als doel- en voertaal worden gehanteerd. De variatie in het aanbod van Engels in het po is groot wat betreft aantal startmomenten, omvang, invulling, onderwijstijd in het Engels, kwaliteit van het onderwijs en buitenschools contact. Leerkrachten hebben behoefte aan houvast om te bepalen naar welk uitstroomniveau moet worden toegewerkt voor het Engels. Met Sterk Engels voor het basisonderwijs (Foundations) kun je zelf bepalen vanaf welke groep je wilt instappen. Wij proberen de leerkracht zoveel mogelijk houvast te bieden in onze methode en de daarbij behorende unieke Engelse taal software .

Methode overviewInhoud Foundations


• Fonemisch bewustzijn (teken – klank koppeling)
• Fonetisch bewustzijn (klank – teken koppeling)
• Basisvaardigheden leesstrategieën
• Vloeiend hardop lezen
• Tekststructuren en genres van teksten herkennen
• Vloeiend sprekend uitdrukken
• Leesstrategieën inzetten
• Schrijfvaardigheden aanleren
• Fast ForWord software modules incl. de module Reading Assistant Plus
• Bookshop Phonics (pdf downloads)

Bookshop Phonics

Bookshop Phonics is een uitgebreid en veelomvattend leesprogramma, waarin leerlingen uitgebreide fonetische oefeningen (= oefeningen om klanken te koppelen aan de juiste letters) kunnen doen. Het programma is gericht op leerlingen uit de groepen 1 t/m 4, maar kan ook gebruikt worden door oudere leerlingen die nog moeite hebben met lezen. Het programma biedt leerlingen de mogelijkheid om de basale leesvaardigheden te ontwikkelen (denk aan fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn, letterherkenning, klankherkenning, woordherkenning en vloeiend lezen). Bookshop Phonics is zo ontworpen, dat het goed gecombineerd kan worden met het standaard leesprogramma in de klas of andere specifieke leesprogramma’s zoals Fast ForWord. Het programma volgt een logische instructievolgorde. Leesvaardigheden worden expliciet aangeleerd en geoefend door een reeks van werkmethodes, waarbij er multisensorische en responsieve interacties zijn tussen leraar en leerling. Het programma past vanzelf het type oefeningen aan aan het kind, waarbij het ene kind meer ondersteuning zal krijgen, en het andere kind juist meer uitdaging. Het programma integreert basale leesvaardigheden, leesroutines en leesdoelen en biedt ook systematische instructies aan bij ieder individueel leerplan.
Elke les is verdeeld in twee delen van elk 10 minuten, bedoeld voor een klein groepje leerlingen. Daarnaast is er per les één deel van 10 minuten voor de hele klas. Tijdens het groepsgedeelte voor de hele klas kunnen leerlingen met elkaar samenwerken en zo leren met en van elkaar. Ook biedt het programma doorlopende beoordelingen van de leerlingen, zodat je als leraar de leerlingen op een goede manier kunt groeperen en zodat aan de leerbehoeftes van iedere leerling wordt voldaan.

STERK Engels - Foundations

Kunnen differentiëren


Uiteenlopende niveaus in het basisonderwijs maken differentiëren tot een noodzaak. Om te kunnen omgaan met de verschillende niveaus in de klas is het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de individuele leerlingen. Dat is in een klas van 25 of soms meer dan 30 leerlingen geen makkelijke taak. Sterk Engels maakt gebruik van digitale technologie in de vorm van Reading Assistant en Fast Forword. Hiermee beschikt de leerkracht over goede randvoorwaarden om te kunnen differentieren.


Basisschool leerlingen in de bovenbouw ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op.
Moniek
Moniek
Docent basisonderwijs

Beheersing van het Engels

Op dit moment zijn veel leerkrachten in het basisonderwijs onvoldoende toegerust om Engels te geven doordat hun eigen taalvaardigheid Engels ontoereikend is (Thijs & Tuin, 2011). Leerkrachten dienen in staat te zijn tot een natuurlijke interactie in het Engels met hun leerlingen en zij dienen voor een rijke input in het Engels te kunnen zorgen, met voldoende aandacht voor uitspraak en intonatie. Het leren van klanken in een vreemde taal is namelijk juist op vroege leeftijd heel belangrijk. Sterk Engels voor het basisonderwijs heeft als ankerpunt, net als in het Nederlands, het leren van klanken. Van daaruit wordt de basis (Foundations) opgebouwd.


De kerndoelen Engels basisonderwijs


In het basisonderwijs maken de leerlingen een start met het communiceren in het Engels. De kerndoelen Engels gaan dan ook over communicatieve vaardigheden: luisteren, (durven) spreken, lezen, en in mindere mate schrijven. In de onderbouw ligt de nadruk op luisteren en spreken, in de bovenbouw komen daar ook lezen en schrijven bij.

De communicatieve vaardigheden zoals luisteren, (durven) spreken en lezen worden getraind door de wetenschappelijk onderbouwde software Reading Assistant & Fast ForWord. De voortgang van de leerlingen wordt gemonitord zelfs het lezen en spreken wordt bijgehouden. In groep 8 kan doormiddel van een RPI (formatieve test) het uitstroom niveau van de leerling worden bepaald.

Engels-basisonderwijs-ERK-niveau