Je bent hier:

STERK Engels Foundations

Het belang van fonetisch bewustzijn

Bij het lezen en aanleren van een vreemde taal zijn het fonetisch en fonemisch bewustzijn van essentieel belang. Deze fonologische processen waarbij klank en of schrift moeten worden verwerkt in het brein worden beïnvloed door de transparantie van de taal. De Nederlandse taal wordt gezien als een transparante taal. Dit houdt in dat de letters en klanken met elkaar overeen komen. De Engelse taal wordt gezien als niet-transparante taal, de letters en klanken komen niet altijd met elkaar overeen. De Engelse taal kent in totaal 44 fonemen (klanken) en 561 manieren om deze klanken op te schrijven. In STERK Engels Foundations wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van klanken en de bijbehorende schrijfwijzen.

STERK Engels Foundations basisonderwijs
STERK Engels Foundations
Fast ForWord overview

Fundamenten van de Engelse taal

Als leerkracht kan je bijvoorbeeld het fonetisch bewustzijn van kinderen versterken door woorden uit te spreken en tegelijkertijd op te schrijven. In het boek wordt dit aangegeven als fase 1 van de ontwikkeling. Hierbij is veel sturing vanuit de leerkracht nodig. Duidelijk articuleren en duidelijk mondbewegingen maken geven houvast aan kinderen om dit in fase 2 meer zelfstandig te doen. Deze fase staat in het teken van enkel het uitspreken van woorden. Binnen de methode wordt kinderen gevraagd het woord te omcirkelen dat wordt uitgesproken. Het herkennen van de schrijfwijze met de klank in dit geval. In de laatste fase worden kinderen gevraagd zelf (delen) van de spelling op te schrijven.

Dit bovenstaande voorbeeld is dus één van de talrijke voorbeelden van hoe het fonetisch bewustzijn wordt getraind in English Foundations. Het herkennen van klanken, deze kunnen reproduceren in klank en in schrift is één van de fundamenten van het leren van de Engelse taal. Wanneer je niet kan achterhalen hoe woorden worden uitgesproken of geschreven kan hier geen betekenis aan worden verbonden.

Books Phonics
Foundations vormen en kleuren

Fundamenten van de Engelse taal

Bookshop Phonics is een uitgebreid en veelomvattend leesprogramma, waarin leerlingen uitgebreide fonetische oefeningen (= oefeningen om klanken te koppelen aan de juiste letters) kunnen doen. Het programma is gericht op leerlingen uit de groepen 1 t/m 4, maar kan ook gebruikt worden door oudere leerlingen die nog moeite hebben met lezen. Het programma biedt leerlingen de mogelijkheid om de basale leesvaardigheden te ontwikkelen (denk aan fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn, letterherkenning, klankherkenning, woordherkenning en vloeiend lezen). Bookshop Phonics is zo ontworpen, dat het goed gecombineerd kan worden met het standaard leesprogramma in de klas of andere specifieke leesprogramma’s zoals Fast ForWord. Het programma volgt een logische instructievolgorde. Leesvaardigheden worden expliciet aangeleerd en geoefend door een reeks van werkmethodes, waarbij er multisensorische en responsieve interacties zijn tussen leraar en leerling. Het programma past vanzelf het type oefeningen aan aan het kind, waarbij het ene kind meer ondersteuning zal krijgen, en het andere kind juist meer uitdaging. Het programma integreert basale leesvaardigheden, leesroutines en leesdoelen en biedt ook systematische instructies aan bij ieder individueel leerplan.

Elke les is verdeeld in twee delen van elk 10 minuten, bedoeld voor een klein groepje leerlingen. Daarnaast is er per les één deel van 10 minuten voor de hele klas. Tijdens het groepsgedeelte voor de hele klas kunnen leerlingen met elkaar samenwerken en zo leren met en van elkaar. Ook biedt het programma doorlopende beoordelingen van de leerlingen, zodat je als leraar de leerlingen op een goede manier kunt groeperen en zodat aan de leerbehoeftes van iedere leerling wordt voldaan.