Engels in het basisonderwijs


Het doel van Engels in het basisonderwijs (po) is het leggen van een eerste basis om te kunnen communiceren in het Engels. Engels is in het basisonderwijs is nog niet verplicht. Scholen zijn vrij om te beginnen met Engels in de onderbouw (vvto), in groep 5-6 (vervroegd Eibo), of Engels aan te bieden vanaf groep 7-8 (Eibo). Daarnaast mag Engels in 15% van de onderwijstijd als doel- en voertaal worden gehanteerd. De variatie in het aanbod van Engels in het po is groot wat betreft aantal startmomenten, omvang, invulling, onderwijstijd in het Engels, kwaliteit van het onderwijs en buitenschools contact. Leerkrachten hebben behoefte aan houvast om te bepalen naar welk uitstroomniveau moet worden toegewerkt voor het Engels. Met Sterk Engels voor het basisonderwijs (Foundations) kun je vanaf groep 3 tm groep 8 instappen. Wij proberen de leerkracht zoveel mogelijk houvast te bieden in onze methode.

Methode overview


Beheersing van het Engels


Op dit moment zijn veel leerkrachten in het basisonderwijs onvoldoende toegerust om Engels te geven doordat hun eigen taalvaardigheid Engels ontoereikend is (Thijs & Tuin, 2011). Leerkrachten dienen in staat te zijn tot een natuurlijke interactie in het Engels met hun leerlingen en zij dienen voor een rijke input in het Engels te kunnen zorgen, met voldoende aandacht voor uitspraak en intonatie. Het leren van klanken in een vreemde taal is namelijk juist op vroege leeftijd heel belangrijk. Sterk Engels voor het basisonderwijs heeft als ankerpunt, net als in het Nederlands, het leren van klanken. Van daaruit wordt de basis (Foundations) opgebouwd.

STERK Engels - Foundations

Kunnen differentiëren


Uiteenlopende niveaus in het basisonderwijs maken differentiëren tot een noodzaak. Om te kunnen omgaan met de verschillende niveaus in de klas is het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de individuele leerlingen. Dat is in een klas van 25 of soms meer dan 30 leerlingen geen makkelijke taak. Sterk Engels maakt gebruik van digitale technologie in de vorm van Reading Assistant en Fast Forword. Hiermee beschikt de leerkracht over goede randvoorwaarden om te kunnen differentieren.


Basisschool leerlingen in de bovenbouw ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op.
Moniek
Moniek
Docent basisonderwijs

Inhoud Foundations


• Fonemisch bewustzijn (teken – klank koppeling)
• Fonetisch bewustzijn (klank – teken koppeling)
• Basisvaardigheden leesstrategieën
• Vloeiend hardop lezen
• Tekststructuren en genres van teksten herkennen
• Vloeiend sprekend uitdrukken
• Leesstrategieën inzetten
• Schrijfvaardigheden aanleren